Ukázka provedených analýz v programu PMD

Společnost VAMET s.r.o. během doby svého působení řešila řadu půmyslových, inženýrských i akademických úkolů z oborů energetiky, chemicko-technologického, těžebního a jaderného průmyslu. Ukázka vybraných úloh řešených v systému PMD jsou se stručným komentářem a charakteristikou k nahlédnutí níže.

Teplotní výpočty

Parní ventil

Úloha byla zaměřena na určení kritických míst konstrukce parního ventilu. Ventil byl zatížen extrémním teplotním a tlakovým šokem. Bylo určeno stacionární teplotní pole, které sloužilo jako počáteční podmínka pro výpočet nestacionárního teplotního pole, které bylo určeno v čase 0-60s. Teplotní napětí bylo superponováno k tlakovému zatížení a hodnoceno dle NTD A.S.I.

Parní ventil

Lineární termo - elasto - statické výpočety

Chladič plynu

Pro hodnocení aparátu bylo určeno stacionární teplotního pole, elastostostatická a seizmická odezva. Model je diskretizován skořepinovými konečnými prvky semi-Loof i s vnitřní vestavbou, trubkovnicí a svazky U trubek.

Chladič plynu

Vlastní hodnoty a vlastní tvary

Nádoba na uranovou kazetu

Nádoba je určena k převozu a uložení vyhořelého paliva. Byla zkoumána seizmická odolnost celého aparátu, charakteristické hodnoty, tvary kmitu a účinky do okolí.

Kontejner  vyhořelého paliva

Seizmické výpočty

Chladič plynu

Byla prokazována pevnost při seizmické události, kdy byl superponován účinek kvazistatických účinků spolu s modální odezvou. Výsledné namáhání konstrukce bylo určeno využívanou metodou SRSS, dle NTD A.S.I.

Chladič plynu

Vzpěrná stabilita - lineární buckling

Iontový Filtr - držák

Výpočet byl proveden v rámci hodnocení kotvení aparátu Iontový Filtr. Model byl zatížen váhou tlakové nádoby Filtru. Cílem bylo určení bezpečnosti konstrukce při tlakovém zatížení přičemž byl použit model lineárního vzpěru.

Iontový Filtr - držák

Termo - elasto - plastické výpočty

Chladič plynu - hrdlo

Elastoplastická analýza byla provedena na základě nutnosti zpřesnění odhadu napjatosti a rozsahu plastických deformací v oblasti vstupního hrdla s párou. Úloha byla řešena ve smyslu malých deformací a s uvažováním materiálové nelinearity. Je uvažován ideálně plastický model materiálu.

Chladič plynu - hrdlo

Geometricky nelineární výpočty

Komponenta vlásenkového výměníku

Výpočet byl proveden na základě nutnosti stanovení rozsahu plastických deformací v ohýbané trubce. Získaná data byla použita pro predikci životnosti zařízení. Při výpočtu byla uvažována jak materiálová, tak geometrická nelinearita. Byl použit elastoplastický model s izotropním zpevněním a totální Lagrangeovská formulace.

Komponenta vlásenkového výměníku

Lineární dynamické výpočty - implicitní integrace a modální superpozice

Dynamická odezva iontového filtru

Systém PMD nabízí řešení strukturální dynamické odezvy konstrukce dvěma standardními přístupy - přímou integrací (Newmarkova metoda) a modální superpozicí. V úloze bylo analyzováno vynucené kmitání konstrukce při nestacionárním ději. Pro výpočet byla použita Newmarkova metoda.

Dynamická odezva

Nelineární dynamické výpočty - explicitní schéma numerické integrace

Ráz válcových ploch

Systém PMD nabízí pro řešení rychlé dynamické odezvy konstrukce explicitní schéma numerické integrace. Úloha byla řešena ve spolupráci s ÚT AVČR. Bylo analyzováno a experimentálně ověřováno šíření napěťových vln v materiálu při srážce dvou válců.

Ráz válcových ploch

Kontaktní výpočty

Komponenta potrubního systému

Výpočet byl proveden pro analýzu napjatosti při vyztužení okolí vstupního hrdla parovodu, kde dochází ke kontaktu výztuže a vlastního potrubí. Kontaktní tlaky vstupovaly do výpočtu creepového poškození.

Komponenta potrubního systému

zpět na Reference