PMD ( Package for Machine Design )

Obecný systém pro inženýrské úlohy na bázi MKP je systematicky vyvíjen, testován a používán v České republice od r. 1977. Rozsáhlý popis je uveden zde .

Soubor programů PMD/PMD-GFEM byl stanoviskem Komise č.5 „Pevnostní výpočty komponent a potrubních systémů“ ze dne 24.11.2015 doporučen pro vytváření podkladů pro bezpečnostní dokumentaci jaderných elektráren typu VVER. (Před tímto datem byl soubor PMD atestován Státním úřadem pro jadernou bezpečnost pod registračním číslem 531.)

ROHR2

Program pro hodnocení potrubních systémů podle standardně uznávaných norem od společnosti Sigma ImbH.

STATES verze 5.1

Program pro hodnocení mezních stavů. V roce 2022 byla vydána autorizace od SÚJB.

PVESS verze 9.1

Program pro dimenzování tlakových nádob podle požadavků ČSN 69 0010, AD-Merkblatter a dalších.

Jednoúčelové rutiny

Pro specifické zadání si vytváříme vlastní rutiny. Příkladem jsou výpočty pro šroubových spojů podle VDI 2230, svarů podle ČSN EN 1993-1-8 s uvažováním seizmicity, šíření trhlin nebo implementace creepových modelů do systému PMD podle API 579-1.